Vedtægter for Dragør Revyforening

§ 1 Foreningens navn, hjemsted og formål
a) Foreningens navn er Dragør Revyforening.  Foreningen er stiftet den 12. juni 2007 på initiativ af Dragør Revygruppe.

b)  Foreningens hjemsted er Dragør kommune.

c)  Foreningens formål er at samle personer, der gennem et fællesskab vil støtte og arbejde for at revy og teater bliver en naturlig del af kulturen i Dragør kommune. Foreningens formål er endvidere at danne ramme for medlemmernes dramatiske arbejde og med dette som grundlag at udøve revy- og teatervirksomhed på amatørbasis.

d)  Det er endvidere foreningens formål at støtte op om foreningens revyaktiviteter og medvirke til at der foreligger det fornødne økonomiske grundlag for produktionen, samt være produktionsgruppen behjælpelig med praktisk støtte efter behov.

e) Foreningen vil endvidere arbejde på, at give medlemmerne indsigt og oplevelser i revy såvel i kommunen som udenfor på favorable vilkår.

§ 2 Medlemmer
a) Som medlemmer kan optages alle, der aktivt vil støtte og arbejde for foreningens formål.

b) Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter, kan midlertidigt fratages sit medlemskab af bestyrelsen. Suspensionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftlig og angive bestyrelsens kriterier for ophævelse af suspensionen. Suspensionen skal godkendes på den førstkommende generalforsamling.

§ 3 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b) Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i juni måned i Dragør kommune og indkaldes med tre ugers varsel. Indkaldelse sker pr. brev eller e-mail til de på medlemslisten noterede adresser.

c) Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra produktionsgruppen
4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
5. Budget og kontingentfastsættelse
6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest ti dage før mødet og udsendes til
medlemmerne) og udsendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter
8. Valg af produktion.
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

d) Valg gælder for to år, dog vælges suppleanter hvert år.

f) Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal (jf. dog § 9) blandt de fremmødte. Dog kan kun medlemmer, der er fyldt 15 år og har betalt kontingent, afgive stemme.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling
a) Ekstraordinær generalforsamling skal holdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det overfor formanden. I sidstnævnte tilfælde holdes den ekstraordinære senest fire uger efter at anmodningen er forelagt formanden.

b) Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst to ugers varsel og med angivelse af, hvilke punkter, der ønskes behandlet.

§ 5 Bestyrelsen
a) Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år af gangen.

b) Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden herunder en arbejdsbeskrivelse og budget for produktionsgruppen.

c) Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Dog er det ikke muligt for bestyrelsen at pantsætte sig i forbindelse med køb.

d) Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder. Referatet skal som minimum indeholde alle beslutninger truffet på mødet. Referatet udsendes efterfølgende til alle bestyrelsesmedlemmer. Er der ikke gjort indsigelse mod referatet senest en uge efter udsendelsen, er det godkendt.

e) Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver inden for et af bestyrelsen godkendt budget. Desuden nedsætter bestyrelsen en produktionsgruppe til at forestå den praktiske opsætning af en revy.

f) Bestyrelsen fastsætter regler for administration af medlemsfordele.

g) Større materielanskaffelser skal forelægges og godkendes af bestyrelsen, og fremadrettet indgå i foreningen aktiver.

§ 6 Hæftelse
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 7 Regnskab
a) Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen forelægges endvidere til orientering et urevideret regnskab for de forløbne måneder af året.

b) Kontingent fastsættes på generalforsamlingen og forfalder til betaling den følgende januar og gælder i samme kalenderår.

§ 8 Produktionsgruppen
Produktionsgruppen varetager afviklingen af produktioner i henhold til den arbejdsbeskrivelse og det budget, der er udarbejdet af bestyrelsen.

a) Produktionsgruppen er ansvarlig for produktionens kunstneriske indhold og afvikling.

b) For hver produktion bliver der tildelt et overordnet budget, som produktionsgruppen er ansvarlig for at nedbryde og overholde. En overskridelse af budgettet skal forelægges og godkendes af bestyrelsen.

§ 9 Vedtægtsændring og opløsning
a) Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling og i givet fald med stemmer fra 2/3 af de fremmødte medlemmer.

b) Opløsning af foreningen kan findes sted, når den er vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på en ordinær generalforsamling og vedtaget med almindeligt flertal på en følgende ekstraordinær generalforsamling, der holdes mindst 14 dage senere.

c) Sidste generalforsamling beslutter, hvad foreningens midler skal anvendes til. Dog skal eventuelle midler gives til kulturelle, ikke kommercielle aktiviteter i Dragør kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. juni 2007. Ændret på generalforsamling 9. juni 2008

Vedtægter i pdf